در حال نمایش 7 نتیجه

غلطک رنگ ۲۵ سانت آکریلیک و پلاستیک دنی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
این غلطک رنگ برای رنگ های آکریلیک و پلاستیک مناسب هست . همچنین از آن برای رنگ روغنی هم میتوان استفاده کرد . طول غلطک 25 سانتی متر و قطر آن قطور ، معادل 6 سانتی متر است . پایین تر توضیحاتی درباره ی نحوه ی استفاده از غلطک و مدل های مختلف غلطک رنگ دنی ارائه شده است .

غلطک رنگ همه کاره 25 سانت نیمه قطور دنی

۹۰,۰۰۰ تومان
این غلطک رنگ برای رنگ های آکریلیک و پلاستیک مناسب هست . همچنین از آن برای رنگ روغنی هم میتوان استفاده کرد . طول غلطک 25 سانتی متر و قطر آن قطور ، معادل 4.5 سانتی متر است . پایین تر توضیحاتی درباره ی نحوه ی استفاده از غلطک و مدل های مختلف غلطک رنگ دنی ارائه شده است .

غلطک رنگ همه کاره انگشتی 10 سانت دنی

۴۰,۰۰۰ تومان
این غلطک رنگ برای رنگ های روغنی مناسب هست . همچنین در صورت حجم کار کم از آن برای رنگ اکریلیک و پلاستیک هم میتوان استفاده کرد . طول غلطک 10 سانتی متر و قطر انگشتی ، معادل 3 الی 3.5  سانتی متر است . پایین تر توضیحاتی درباره ی نحوه ی استفاده از غلطک و مدل های مختلف غلطک رنگ دنی ارائه شده است .

غلطک رنگ همه کاره انگشتی 15 سانت دنی

۴۵,۰۰۰ تومان
این غلطک رنگ برای رنگ های روغنی مناسب هست . همچنین در صورت حجم کار کم از آن برای رنگ اکریلیک و پلاستیک هم میتوان استفاده کرد . طول غلطک 15 سانتی متر و قطر انگشتی ، معادل 3 الی 3.5  سانتی متر است . پایین تر توضیحاتی درباره ی نحوه ی استفاده از غلطک و مدل های مختلف غلطک رنگ دنی ارائه شده است .

غلطک رنگ همه کاره انگشتی 20 سانت دنی

۵۵,۰۰۰ تومان
این غلطک رنگ برای رنگ های روغنی مناسب هست . همچنین در صورت حجم کار کم از آن برای رنگ اکریلیک و پلاستیک هم میتوان استفاده کرد . طول غلطک 20 سانتی متر و قطر انگشتی ، معادل 3 الی 3.5  سانتی متر است . پایین تر توضیحاتی درباره ی نحوه ی استفاده از غلطک و مدل های مختلف غلطک رنگ دنی ارائه شده است .

غلطک رنگ همه کاره انگشتی ۲۵ سانت دنی

۶۰,۰۰۰ تومان
این غلطک رنگ برای رنگ های روغنی مناسب هست . همچنین در صورت حجم کار کم از آن برای رنگ اکریلیک و پلاستیک هم میتوان استفاده کرد . طول غلطک 25 سانتی متر و قطر انگشتی ، معادل 3 الی 3.5  سانتی متر است . پایین تر توضیحاتی درباره ی نحوه ی استفاده از غلطک و مدل های مختلف غلطک رنگ دنی ارائه شده است .

غلطک رنگ همه کاره انگشتی 5 سانت دنی

۳۵,۰۰۰ تومان
این غلطک رنگ برای رنگ های روغنی مناسب هست . همچنین در صورت حجم کار کم از آن برای رنگ اکریلیک و پلاستیک هم میتوان استفاده کرد . طول غلطک 5 سانتی متر و قطر انگشتی ، معادل 3 الی 3.5  سانتی متر است . پایین تر توضیحاتی درباره ی نحوه ی استفاده از غلطک و مدل های مختلف غلطک رنگ دنی ارائه شده است .